Từ: 夙昔
Kí tự La Tinh: sù xī
Antonyms:

未来

(wèi lái)


将来

(jiāng lái)