0
Từ: 同恶相济
Kí tự La Tinh: tóng è xiāng jì
Antonyms:

反戈一击

(fǎn gē yī jī)