စာလုံး: 同恶相济
ပင်းယင်း: tóng è xiāng jì
Antonyms:

反戈一击

(fǎn gē yī jī)