Từ: 千头万绪
Kí tự La Tinh: qiān tóu wàn xù
Antonyms:

洞若观火

(dòng ruò guān huǒ)


有条不紊

(yǒu tiáo bù wěn)


井井有条

(jǐng jǐng yǒu tiáo)


一目了然

(yī mù liǎo rán)