Žodis: 千头万绪
Pinyin: qiān tóu wàn xù
Antonyms:

洞若观火

(dòng ruò guān huǒ)


有条不紊

(yǒu tiáo bù wěn)


井井有条

(jǐng jǐng yǒu tiáo)


一目了然

(yī mù liǎo rán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.