0
Từ: 减慢
Kí tự La Tinh: jiǎn màn
Antonyms:

加快

(jiā kuài)


放慢

(fàng màn)