शब्द: 减慢
पिनयिन: jiǎn màn
Antonyms:

加快

(jiā kuài)


放慢

(fàng màn)