Từ: 共管
Kí tự La Tinh: gòng guǎn
Antonyms:

公有

(gōng yǒu)


独占

(dú zhān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.