Mot: 共管
Pinyin: gòng guǎn
Antonyms:

公有

(gōng yǒu)


独占

(dú zhān)