Từ: 共和
Kí tự La Tinh: gòng hé
Antonyms:

专制

(zhuān zhì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.