Palavra: 共和
Pinyin: gòng hé
Antonyms:

专制

(zhuān zhì)