Từ: 低眉顺眼
Kí tự La Tinh: dī méi shùn yǎn
Antonyms:

昂首挺胸

(áng shǒu tǐng xiōng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.