Ord: 低眉顺眼
Pinyin: dī méi shùn yǎn
Antonyms:

昂首挺胸

(áng shǒu tǐng xiōng)