Từ: 今後
Kí tự La Tinh: jīn hòu
Antonyms:

当前

(dāng qián)


从来

(cóng lái)