စာလုံး: 今後
ပင်းယင်း: jīn hòu
Antonyms:

当前

(dāng qián)


从来

(cóng lái)