Chad Chinese name
Tiếng Trung: 乍得
Kí tự La Tinh: Zhà​dé
Emoji: 🇹🇩
Unicode: U+1F1F9 U+1F1E9