0
Từ: 驟然
Kí tự La Tinh: zhòu rán
Antonyms:

漸漸

(jiàn jiàn)


逐漸

(zhú jiàn)


逐步

(zhú bù)