Từ: 馬虎
Kí tự La Tinh: mǎ hǔ
Antonyms:

認真

(rèn zhēn)


細緻

(xì zhì)


仔細

(zī xì)


細心

(xì xīn)