Từ: 題花
Kí tự La Tinh: tí huā
Antonyms:

尾花

(wěi huā)