Từ: 難若登天
Kí tự La Tinh: nán ruò dēng tiān
Antonyms:

易如反掌

(yì rú fǎn zhǎng)


談何容易

(tán hé róng yì)


挾山超海

(xié shān chāo hǎi)


輕而易舉

(qīng ér yì jǔ)


難於登天

(nán yú dēng tiān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.