Từ: 降服
Kí tự La Tinh: jiàng fú
Antonyms:

反抗

(fǎn kàng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.