0
Từ: 陌生
Kí tự La Tinh: mò shēng
Antonyms:

熟識

(shú shí)


熟習

(shú xí)


熟悉

(shú xī)