Từ: 陋俗
Kí tự La Tinh: lòu sú
Antonyms:

新風

(xīn fēng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.