Từ: 長生不老
Kí tự La Tinh: cháng shēng bù lǎo
Antonyms:

命將就木

(mìng jiāng jiù mù)