Từ: 遠眺
Kí tự La Tinh: yuǎn tiào
Antonyms:

近觀

(jìn guān)


近看

(jìn kàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.