Từ: 過度
Kí tự La Tinh: guò dù
Antonyms:

極度

(jí dù)


縱恣

(zòng zī)


節制

(jié zhì)


適度

(shì dù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.