Từ: 送別
Kí tự La Tinh: sòng bié
Antonyms:

迎接

(yíng jiē)


歡送

(huān sòng)


告別

(gào bié)


見面

(jiàn miàn)


送行

(sòng xíng)


相逢

(xiāng féng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.