Từ: 迂腐
Kí tự La Tinh: yū fǔ
Antonyms:

開通

(kāi tōng)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.