Từ: 起床
Kí tự La Tinh: qǐ chuáng
Antonyms:

上床

(shàng chuáng)


就寢

(jiù qǐn)


睡覺

(shuì jué)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.