Từ: 變通
Kí tự La Tinh: biàn tōng
Antonyms: 固執 (gù zhí)
死板 (sǐ bǎn)Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.