Từ: 認認真真
Kí tự La Tinh: rèn rèn zhēn zhēn
Antonyms:

馬馬虎虎

(mǎ mǎ hǔ hǔ)


淡然處之

(dàn rán chǔ zhī)


毛手毛腳

(máo shǒu máo jiǎo)