Từ: 解開
Kí tự La Tinh: jiě kāi
Antonyms:

捆綁

(kǔn bǎng)


繫結

(xì jié)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.