Từ: 裹足不進
Kí tự La Tinh: guǒ zú bù jìn
Antonyms:

勇往直前

(yǒng wǎng zhí qián)