Từ: 裂縫
Kí tự La Tinh: liè féng
Antonyms:

平整

(píng zhěng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.