Từ: 被迫
Kí tự La Tinh: bèi pò
Antonyms: 自動 (zì dòng)
強制 (qiáng zhì)
被動 (bèi dòng)
他動 (tā dòng)
強迫 (qiáng pò)
自願 (zì yuàn)Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.