Từ: 蜿蜒
Kí tự La Tinh: wān yán
Antonyms:

筆直

(bǐ zhí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.