Từ: 虎頭蛇尾
Kí tự La Tinh: hǔ tóu shé wěi
Antonyms:

首尾一貫

(shǒu wěi yī guàn)


繩鋸木斷

(shéng jù mù duàn)


一以貫之

(yī yǐ guàn zhī)


水滴石穿

(shuǐ dī shí chuān)


愚公移山

(yú gōng yí shān)


全始全終

(quán shǐ quán zhōng)


善始善終

(shàn shǐ shàn zhōng)


始終不懈

(shǐ zhōng bù xiè)


始終如一

(shǐ zhōng rú yī)


有始有終

(yǒu shǐ yǒu zhōng)


有頭有尾

(yǒu tóu yǒu wěi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.