Từ: 苦海
Kí tự La Tinh: kǔ hǎi
Antonyms:

愁城

(chóu chéng)


樂園

(lè yuán)