Từ: 芒刺在背
Kí tự La Tinh: máng cì zài bèi
Antonyms:

心懷舒暢

(xīn huái shū chàng)


袒自若

(tǎn zì ruò)