Từ: 習見
Kí tự La Tinh: xí jiàn
Antonyms:

常見

(cháng jiàn)


罕見

(hǎn jiàn)


多見

(duō jiàn)