Từ: 纖弱
Kí tự La Tinh: xiān ruò
Antonyms:

強悍

(qiáng hàn)


粗壯

(cū zhuàng)


雄壯

(xióng zhuàng)