Từ: 給水
Kí tự La Tinh: gěi shuǐ
Antonyms:

斷水

(duàn shuǐ)


供水

(gōng shuǐ)