Từ: 結餘
Kí tự La Tinh: jié yú
Antonyms:

超支

(chāo zhī)


虧空

(kuī kōng)






Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.