Từ: 結尾
Kí tự La Tinh: jié wěi
Antonyms:

開始

(kāi shǐ)


開端

(kāi duān)


開頭

(kāi tóu)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.