Từ: 累犯
Kí tự La Tinh: léi fàn
Antonyms:

屢犯

(lǚ fàn)


初犯

(chū fàn)


再犯

(zài fàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.