Từ: 紀律
Kí tự La Tinh: jì lǜ
Antonyms:

自由

(zì yóu)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.