Từ: 精巧
Kí tự La Tinh: jīng qiǎo
Antonyms:

粗劣

(cū liè)


粗笨

(cū bèn)


粗糙

(cū cāo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.