Từ: 粘稠
Kí tự La Tinh: zhān chóu
Antonyms:

稀薄

(xī báo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.