Từ: 立竿見影
Kí tự La Tinh: lì gān jiàn yǐng
Antonyms:

水中撈月

(shuǐ zhōng lāo yuè)


曠日持久

(kuàng rì chí jiǔ)


盤馬彎弓

(pán mǎ wān gōng)


無濟於事

(wú jì yú shì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.