Từ: 窮途潦倒
Kí tự La Tinh: qióng tú lǎo dǎo
Antonyms:

飛黃騰達

(fēi huáng téng dá)


命途坎坷

(mìng tú kǎn kē)


平步青雲

(píng bù qīng yún)


偃蹇困窮

(yǎn jiǎn kùn qióng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.